Regulamentul campaniei – “Frăția Baltagului premiază echipa de aprovizionare”

Regulament campanie „Frăția Baltagului premiază echipa de aprovizionare a comerciantului partener”

Perioada Campaniei: 14 iunie 2021 — 31 august 2021

Prezenta campanie promoțională este adresată tuturor echipelor de aprovizionare a comercianților parteneri, cu privire la produsele Baltagul.

SECȚIUNEA 1. DESCRIERE PREMII

(1) Premiile constau în bonusări valorice, echivalentul în lei, care vor fi câștigate de reprezentantul echipei de aprovizionare a comercianților în condițiile prezentului Regulament.

(2) Se vor acorda la sfârșitul campaniei, următoarele bonusări:

– 40 de premii a câte 500 lei

– un premiu în valoare de 5.000 lei

(3) Valoarea unitară netă a premiilor de la punctul 2 este de 25.000 lei.

Pentru a câștiga unul dintre premiile sub formă de bonusări valorice oferite în prezenta Campanie de marketing, participanții (echipele de aprovizionare a comercianților) trebuie să îndeplinească prevederile și condițiile menționate la Secțiunea 3 din prezentul Regulament.

Nerespectarea oricăruia dintre prevederile / condițiile prezentului regulament, va avea drept consecință anularea înscrierii.

Premiile și criteriile acestora constând în bonusări valorice ale echipelor de aprovizionare așa cum sunt descrise în prezentul Regulament, nu pot fi modificate / transformate. În cazul refuzului unei echipe de aprovizionare câștigătoare de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, va avea drept consecință pierderea dreptului de atribuire a bonusării.

SECȚIUNEA 2. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania publicitară „Frăția Baltagului” – premiază echipa de aprovizionare a comerciantului partener –, este organizată de AFI MARKET DISTRIBUTION SRL, persoană juridică română, cu sediul în str. Ceremușului nr. 18A, Mansardă, camera 14, București, reprezentată legal de Crăescu Valențiu Mircea – administrator.

* și cu sprijinul MEDIAPOST HITMAIL S.A., cu sediul în Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, tronson 1, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 8295/2000, CUI 13351917, atribut fiscal RO, reprezentată de dl. Marian Seitan, în calitate de Director General care va acționa cu aprobarea Organizatorilor ca împuternicit, în sensul dat acestei noțiuni de dispozițiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Pe perioada Campaniei, Împuternicitul MEDIAPOST HIT MAIL SA, va desfășura următoarele activități: Constituie și administrează, în condiții de deplină siguranță, o baza de date, care va cuprinde următoarele date cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei: nume, prenume, numărul de telefon. numere de conturi bancare, numere de bonuri fiscale / facturi care

(1) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”).

(2) Regulamentul oficial este elaborat și va fi dezvăluit în conformitate cu legile aplicabile din România.

(3) Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil gratuit pe site-ul www.afimarket.ro sau pe pagina de Facebook ,,Frăția Baltagului,,.

(4) Participarea la Campanie prin comunicarea datelor cu caracter personal a unui / unor membri ai echipei de aprovizionare a comerciantului partener enumerați la Secțiunea I pct. 2, cum ar fi nume, prenume, numărul de telefon precum și a actelor contabile care dovedesc și sunt necesare identificării atingerii obiectivului așa cum este el definit în prezentul Regulament va fi considerată acceptare a termenilor și condițiilor Campaniei conform celor prevăzute în prezentul document și alte anexe care vor fi adăugate ulterior acestuia și comunicate ca atare participanților pe site-ul www.afimarket.ro sau pe pagina de Facebook ,,Frăția Baltagului,,.

(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, mai puțin premiile acordate, prin încheierea unui Act adițional la Regulament care va fi publicat pe site-ul web www.afimarket.ro și pe pagina de Facebook ,,Frăția Baltagului,, Aceste eventuale modificări vor intra în vigoare numai după publicarea la adresele electronice mai înainte arătate.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La această campanie cu scop publicitar pot participa toate persoanele fizice (cu vârsta de cel puțin 18 ani, la data înscrierii), cu domiciliul / reședința în România, care sunt angajați ai societăților comerciale avute în vedere în prezenta Campanie constituite în echipa de aprovizionare prin intermediul unui reprezentant al acesteia, cu excepția angajaților AFI MARKET DISTRIBUTION SRL.

(2) Persoanele constituite în echipa de aprovizionare a comerciantului partener, vor participa la prezenta Campanie de marketing acceptând și respectând termenii și condițiile menționate mai sus.

SECȚIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI

(1) Campania va începe la data de 14 iunie 2021, ora 10.00 și va înceta la data de 31 august 2021, ora 23.59, ora României. Campania se va desfășura pe tot teritoriul României, unde își au sediile și punctele de desfacere societățile comerciale partenere, societăți indicate la Secțiunea I, pct. 2 a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

5.1. Pentru a participa la această Campanie publicitară, Participanții trebuie să accepte și următoarele condiții:

(1) Participantul echipa de aprovizionare trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Secțiunea 3 de mai sus;

(2) Participantul echipa de aprovizionare a distribuitorului trebuie să realizeze achiziții facturate de minim 100 lei fără TVA pe o singura factura cu produsul băutură spirtoasă Baltagul de la orice distribuitor sau magazin Cash&Carry, orice aromă după cum urmează:

* Prin produs Baltagul, pentru magazine, se înțelege orice sticlă de 0,2 l, 0,5 l sau 2 litri „Baltagul – băutură spirtoasă”, „Baltagul – lichior cu suc de afine” sau „Baltagul – lichior cu suc de vișine”.

(3) Participantul, echipa de aprovizionare prin intermediul reprezentantului pe care și-l alege, se înscrie în Campania de marketing prin comunicarea către Organizator a unui SMS către numărul de telefon 1718. SMS-ul va cuprinde date cu caracter personal ale reprezentantului echipei de aprovizionare a comerciantului partener enumerat la Secțiunea I pct. 2, acesta trebuie sa contina: nume, Judetul, numele Societatii Comerciale reprezentate, cu numărul și data facturii de aprovizionare, act contabil care dovedește și este necesar identificării atingerii obiectivului așa cum este el definit în prezentul Regulament. Pentru fiecare factură de aprovizionare care întrunește condițiile arătate în prezentul Regulament, echipa de aprovizionare prin intermediul unui reprezentant poate trimite un SMS cu datele indicate la acest articol.

(4) Toate echipele de aprovizionare ale comercianților pot câștiga prin intermediul reprezentantului (persoană fizică) bonusările arătate la Secțiunea I indiferent de momentul la care își ating obiectivul arătat în prezentul Regulament, dar nu mai târziu de data de 31 august 2021, ora 23.59.

5.2. Înscrierea în cadrul Campaniei:

(1) Participantul echipa de aprovizionare prin intermediul reprezentantului (persoană fizică pe care și-o alege) trebuie să se înscrie în Campania de marketing prin comunicarea către Organizator a informațiilor / datelor enumerate la punctele anterioare, oricând în perioada 14 iunie 2021, ora 00.01 – 31 august 2021, ora 23.59, ora României în vederea și cu scopul bonusării;

SECȚIUNEA 6. TRAGEREA LA SORȚI, VALIDAREA BONUSĂRILOR ȘI ACORDAREA ACESTORA

(1) În cadrul Campaniei de marketing, premiile / bonusările vor fi oferite doar în cazul atingerii obiectivelor.

(2) Din verificarea înscrisurilor contabile comunicate pe whatsapp / mail de către reprezentantul echipei de aprovizionare, înscrisuri emise de distribuitorilor și magazinele Cash&Carry către comerciantul cumpărător, Organizatorul, la finalul Campaniei de marketing, va identifica dacă echipele de aprovizionare a comerciantului arătat la Secțiunea I și-au atins obiectivul conform prevederilor prezentului Regulament. În cazul atingerii obiectivului, premiul / bonusarea va fi acordată echipei de aprovizionare prin reprezentant (dacă trece / trec de procedurile de validare).

(3) Din toate SMS-urile cumulate de la fiecare reprezentant al echipelor de aprovizionare, la finalul campaniei, se vor desemna prin tragere la sorti 40 de câștigători și 10 rezerve. În cazul în care un SMS câștigător nu poate fi validat conform prevederilor prezentului Regulament, premiul va fi acordat (dacă trece procedurile de validare) primei rezerve. Dacă nici în acest caz nu se poate face validarea conform Regulamentului, se repetă procedura cu următoarea rezervă în ordinea extrasă. Daca validarea nu s-a putut efectua pentru niciuna din cele 10 rezerve, se repetă tragerea la sorți a altor 10 rezerve, la o data stabilită de organizatori, dar nu mai mult de 20 de zile de la data încheierii campaniei.

(4) Din toate SMS-urile cumulate de la fiecare reprezentant al echipelor de aprovizionare, la finalul campaniei, după extragerea de la pct. (3) Secțiunea 6, se va desemna prin tragere la sorți un câștigător și două rezerve pentru premiul cel mare de 5.000 lei.

În cazul în care primul SMS câștigător nu poate fi validat conform prevederilor prezentului Regulament, premiul va fi acordat (dacă trece procedurile de validare) primei rezerve. Dacă nici în acest caz nu se poate face validarea conform Regulamentului, se repetă procedura cu următoarea rezervă în ordinea extrasă. Daca validarea nu s-a putut efectua pentru niciuna din cele două rezerve, se repetă tragerea la sorți a altor două rezerve, la o dată stabilită de organizatori, dar nu mai mult de 20 de zile de la data încheierii campaniei.

(5) În cadrul Campaniei de marketing, premiile de la Secțiunea 1, vor fi acordate prin tragere la sorți la o dată ulterioară datei de încetare a Campaniei, dar nu mai mult de 10 zile.

(6)Ordinea, ora și ziua tragerilor la sorți se vor stabili de Organizator prin raportare la disponibilitatea logistică de la acea dată, dar fără a depăși intervalul calendaristic indicat la aliniatul anterior.

(7) Acordarea/remiterea premiilor se va face prin virament bancar în urma tragerii la sorți și în urma validării SMS-ului câștigător înscris în campanie la o dată și oră pe care organizatorul o va comunica câștigătorului prin mesaj trimis la numărul de telefon înscris în mesajul câștigător. Astfel, vor fi extrase mesajele câștigătoare și cele 10 rezerve pentru premiile de 500 RON, prin intermediul unui reprezentant al organizatorilor. Primele 40 vor fi mesajele câștigătoare, în ordine și ulterior cele 10 rezerve. În ceea ce privește premiul de 5.000 RON, primul va fi extras mesajul câștigător după care, în ordine, cele 2 rezerve.

Validarea

(1) Pentru validarea premiilor / bonusărilor de la Secțiunea 1, câștigătorii, echipele de aprovizionări care și-au atins obiectivul vor fi contactate telefonic, de Organizator, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul tragerii la extragerii.

(2) Câștigătorul echipa de aprovizionare prin reprezentantul ei, va fi sunată la numărul / numerele de telefon pe care le-au comunicat Organizatorului și cu care s-au înscris în Campania de marketing pentru a confirma premiul / bonusarea, solicitându-i-se să comunice pe mail la adresa client@afimarket.ro / whatsapp la numărul 0756067720 factura care dovedește atingerea obiectivului conform prezentului Regulament.

(3) Pentru validare, pe lângă actele contabile care dovedesc atingerea obiectivului, câștigătorul / echipa de aprovizionare va trebuie să trimită Organizatorului prin whatsapp la numărul 0756067720 sau prin email la adresa client@afimarket.ro o poză cu cartea de identitate a reprezentantului echipei de aprovizionare, datele înscrise în aceasta fiind confruntate cu datele preluate de societatea în numele căreia realizează activitatea de aprovizionare cât și cu datele persoanelor exceptate de la participare conform prezentului Regulament.

(4) Dacă reprezentantul echipei de aprovizionare a câștigătorului, în urma verificării datelor conform prezentului pct. este invalidat, premiul va reveni următoarei echipe de aprovizionare înscrisă din rezerve.

(5) Daca, în termen de 1 zile lucrătoare de la data începerii acțiunilor de contactare, Organizatorul nu poate contacta câștigătorul în urma unui apel telefonic urmat de un SMS cu informarea câștigătorului / echipei de aprovizionare pe toate numerele de telefon comunicate și primirea unui răspuns în maxim 48 ore de la primul demers inițiat către acesta, Organizatorul are dreptul de a invalida câștigătorul, premiul / bonusarea ne mai acordându-se.

(6) Convorbirile telefonice și datele în format electronic vor fi înregistrate/păstrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestații în legătură cu procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a premiilor oferite în cadrul Campaniei publicitare.

(7) În urma acceptului înregistrării apelului, membrul / membrii echipelor de vânzări ale distribuitorilor indicați la Secțiunea I li se vor solicita să:

  1. Declare următoarele informații:

– nume și prenume;

– vârsta și adresa de domiciliu;

– adresa personală de email

  1. Să trimită o copie / poză a cărții de identitate prin whatsapp la numărul 0756067720 sau prin email la adresa client@afimarket.ro și o copie a unui extras de cont în lei a reprezentantului echipei de aprovizionare.

(8) Imposibilitatea Participanților de a face dovada deținerii și trimiterii documentelor solicitate în termen de 24 de ore de la realizarea contactului cu organizatorul, duce la considerarea Câștigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului / bonusării, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.

(9) Numele câștigătorilor (membri ai echipelor de aprovizionare) și premiile / bonusările câștigate vor fi afișate pe pagina de Facebook Frăția Baltagului în termen de maxim 20 de zile calendaristice de la validarea acestora.

(10) Pentru remiterea premiilor înscrise în Secțiunea 1, Organizatorul v-a vira în conturile reprezentanților echipelor de aprovizionări suma câștigată în lei.

(11) Se va considera că, reprezentanții câștigătorilor premiilor înscrise în Secțiunea 1 au intrat în posesia premiului la momentul în care câștigătorul / reprezentantul echipei de aprovizionare a semnat procesul verbal de acceptare a premiului iar sumele arătate la punctul anterior au plecat din contul Organizatorului.

(12) În cazul în care Participantul / membrul / membrii echipelor de aprovizionare nu dorește înregistrarea convorbirii sau nu dorește furnizarea tuturor informațiilor necesare procesului de validare, după încheierea apelului, aceștia vor primi un SMS cu o adresa de e-mail unde pot completa datele necesare pentru procesul de validare.

În momentul finalizării procesului de validare, reprezentantul echipei de aprovizionare va fi informat de statusul validării (valid / invalid) în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul primirii documentelor necesare validării.

(13) Imposibilitatea Participanților / echipei de aprovizionare de a face dovada deținerii și trimiterii documentelor solicitate în termen de 24 de ore de la realizarea contactului cu Organizatorul, duce la considerarea Câștigului ca invalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului / bonusului, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.

(14) Participanții din prezenta Campanie au dreptul de a înainta reclamații Organizatorilor Campaniei în cazul în care consideră că au fost nedreptățiți.

Pentru a fi considerate valabile, toate reclamațiile trebuie înaintate până la data de 15.09.2021 la AFI MARKET DISTRIBUTION SRL, cu sediul în str. Ceremușului nr 18A, Mansardă, camera 14, București și trebuie să includă o descriere a situației care a generat reclamația și un număr de telefon valabil. Reclamațiile vor fi adresate în atenția echipei AFI MARKET DISTRIBUTION SRL va avea putere de decizie completă și definitivă asupra reclamației.

(15) Organizatorii nu vor fi responsabili pentru niciun fel de interdicții ale câștigătorilor, pentru lipsa documentelor de identitate sau nevalabilitatea documentelor câștigătorilor.

(16) Pentru a intra în posesia premiului, câștigătorilor / echipei de aprovizionări nu li se va cere din partea organizatorului să facă nici o plată suplimentară, indiferent de titlul acesteia (de exemplu, impozite, etc).

Imposibilitatea prezentării Cărții de Identitate, duce la invalidarea premiului fără nici o obligație din partea Organizatorului.

Dacă documentul solicitat este valid se va considera că intrarea în posesie are loc în momentul în care câștigătorul semnează procesul verbal de predare-primire a premiului și contravaloarea acestuia este virată din contul Organizatorului.

(17) Participarea la aceasta Campanie de marketing poate implica consimțământul câștigătorilor pentru faptul că, în baza acordului lor expres și liber exprimat ca înscrierii, Participantul Câștigător /echipei de aprovizionare acceptă ca Organizatorii să poată realiza fotografii cu câștigătorii în scopul asocierii cu marca „Baltagul”, însă numai în legătură cu prezenta Campanie de marketing și fără a aduce atingere imaginii sau drepturilor acestora. Cesiunea și utilizarea acestor fotografii de către Organizator se vor face fără nici o plată suplimentară pentru câștigători. Câștigătorii cărora li se va solicita realizarea fotografiilor vor semna o declarație scrisă în acest sens, la momentul semnării procesului-verbal de predare-primire a premiului, exprimând acceptul sau refuzul, neexistând nici o condiționare a validării premiului / bonusării sau a intrării în posesia premiului, de acest eventual accept.

Premiile care nu vor fi acordate în cursul Campaniei publicitare vor fi anulate, vor pierde calitatea de premiu și vor rămâne proprietatea Organizatorilor.

SECȚIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul campaniei va calcula, reține și vira impozitul pe venitul din premiile acordate, potrivit Legii 227/2015 privind Codul fiscal.

SECȚIUNEA 8. LITIGII

Eventualele litigii care apar între Organizatori Campaniei și participanții la prezenta Campanie vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele de judecată române competente.

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorii Campaniei vor acorda premiul persoanelor membre ale echipelor de aprovizionări validate și vor răspunde doar în limitele stabilite conform cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 10. GDPR – Prelucrarea datelor cu caracter personal

Participarea la Campanie va fi considerată acceptare a prelucrării datelor cu caracter personal privind: nume, prenume, cetățenie, semnătură, adresă, telefon, e-mail, și a datelor cu caracter personal având funcție de identificare (cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate / pașaportului), a contului și cu prelucrarea copiei cărții de identitate în scopul acordării premiilor și în scopuri precum: corespondența contractuală, statistici interne; efectuarea unor activități de gestiune economică, financiară și/sau administrativă în cadrul AFI; generarea de rapoarte cu privire la activitatea AFI, cu scopul de facilita efectuarea managementului și a analiza performanța AFI; arhivarea documentelor care se încheie cu privire la relația cu participanții, realizarea unui serviciu de registratură; realizarea de activități de marketing sau publicitate de tip general.

Temeiurile prelucrării: consimțământul acordat de participant / câștigător; încheierea și / sau executarea unui contract, obligații legale aflate în sarcina AFI, identificarea participantului / câștigătorului, identificarea și prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului; în baza interesului legitim al AFI, centralizarea operațiunilor și menținerea unei baze de date interne,

Destinatarii datelor participanților / câștigătorilor pot fi: distribuitorii AFI; societățile comerciale participante la această campanie; furnizori de servicii necesare desfășurării activității AFI, comunicării / remiterii premiilor; instituții publice de supraveghere a activității; autorități publice etc.

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Organizatori. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către dpo@afitd.ro sau prin poștă, la adresa sediului Organizatorilor înscris în preambulul acestui Regulament, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului și nu produce efecte asupra prelucrării datelor anterioare.

Drepturile participanților / câștigătorilor privind datele cu caracter personal prelucrate sunt: (1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal, (2) Dreptul la rectificare, (3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, (4) Dreptul de a vă retrage consimțământul; (5) Dreptul la restricționarea prelucrării, (6) Dreptul la portabilitatea datelor; (7) Dreptul la opoziție, (8) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor câștigătorului / participantului, (9) Dreptul de a depune o plângere la Organizatori și / sau la autoritatea competentă privind protecția datelor, (10) Dreptul de a vă adresa justiției, (11) Dreptul de a fi notificat cu privire la breșe de securitate care au / sau ar putea avea impact asupra datelor personale.

Datele sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale prevăzute în sarcina Organizatorilor, astfel că refuzul de comunicare generează imposibilitatea validării și acordării premiilor conform prezentului Regulament. Datele cu caracter personal cerute de Organizatori în vederea încheierii și sau executării proceselor-verbale de validare, acordare și remitere a premiilor sunt considerate obligatorii pentru încheierea și executarea obligațiilor asumate de Organizatori prin prezentul Regulament în concordanță directă cu prevederile legale. Refuzul câștigătorilor de a furniza astfel de date determină imposibilitatea Organizatorilor de a valida și de a oferi premiile.

Pentru exercitarea drepturilor participanților / câștigătorilor privind datele personale, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la această informare sau în legătura cu prelucrarea de către Organizatori a datelor personale, vă rugăm să contactați responsabilul Organizatorilor pentru protecția datelor personale, prin poștă sau prin cerere scrisă și semnată olograf, la sediul Organizatorilor din București, Sector 1 , Str. Ceremușului. nr 18A.

Pentru a depune o sesizare / reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt: http://www.dataprotection.ro/, anspdcp@dataprotection.ro, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 București, România, Tel. fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212, Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60.